تبلیغات
اگر می خواهی بهترین معلم باشی ،بهترین شاگرد باش
وبلاگافکت نوار وضعیت
تخته سیاه - ارزش یابی مستمر وپایانی پیشرفت تحصیلی درس قرآن پایه ی چهارم ابتدایی
وبلاگافکت نوار وضعیت

درس قرآن در پایه ی چهارم ابتدایی به صورت شفاهی وبه دو نوع ارزش یابی می شود:

الف) ارزشیابی مستمر                           ب) ارزشیابی پایانی

الف) ارزشیابی مستمر: نمره ی ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری تعیین می شود. اهمّ این:

 فعالیت ها عبارتند از :

1-اعلام آمادگی برای خواندن آیات وعبارات از روی کتاب درسی

2-مشارکت درکار گروهی به منظور فهم بیشتر(بیان مصادیق پیام قرآنی )

3- مشارکت در جمع خوانی آیات و عبارات قرآنی وهمراهی با نوار آموزشی

4 بیان داستان های قرآنی

5-  میزان توانایی در خواندن آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی(در پرسش های تدریجی)

6- انجام فعالیت های کار در کلاس

7- انجام منظم تکلیف اُنس با قرآن در خانه

8-  خواندن آیات از روی صفحات پایانی هر درس یا از روی قرآن کامل.

تبصره: بدیهی است اگر دانش آموزی در خواندن آیات از روی قرآن کامل موفقیت لازم را کسب نکرده است نباید از او نمره ای کسر شود.

9-  انجام فعالیت های خارج از کلاس درس قرآن. مانند:

-  تهیه ی نوار آموزشی قرآن یا سایر نوارهای قرآن واستماع آن درخانه

-  خواندن قرآن درخانه

-  مطالعه ی کتاب های جانبی درباره ی داستان های قرآنی، پیام های زندگی(پیام های قرآنی) وآشنایی با قرآن ومطالب وموضوعات آن

- حفظ برخی ازسوره ها، آیات وپیام های قرآنی

-   تلاوت قرآن با صوت خوش وزیبا

-  نقاشی ،خوشنویسی وانجام سایر کارهای هنری درباره ی پیام های قرآنی، داستان ها و...

-   شرکت در جلسات قرآنی ومسابقات قرآنی مانند حضور در دارالقرآن ها وسایر برنامه های مشابه

-   جمع اوری مطالبی درباره ی قرآن از مجموعه ی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی

-  توجه به اخبار روز قرآنی وبیان برخی از آنها در کلاس با استفاده از روزنامه ها، رادیو قرآن،سیمای قرآن، برنامه های صدا وسیما و...

-  تولید روزنامه های دیواری خاص قرآن با ارائه ی مطالب مربوط به قرآن در روزنامه های دیواری مدرسه

-   توانایی دانش آموزان در معنا کردن عبارات قرآنی

بدیهی است آموزگاران عزیز میتوانند در چارچوب برنامه های آموزش قرآن ومناسب با اصول، محتوا وروش های آن دانش آموزان را به هر فعالیت مناسب دیگری نیز ترغیب و تشویق کنند.

دو تذکر مهم

1-بدیهی است اگر دانش آموزی در عموم فعالیت های فوق غیر از فعالیت بند 5 موفقیت لازم را کسب نکرده است نباید از او نمره ای کسر شود؛ بلکه انجام این فعالیت ها مشوق دانش آموزان بوده و موجب کسب نمره ی تشویقی می شود.

2- نباید پرداختن به فعالیت های خارج از کلاس، فعالیت های اصلی اموزش قرآن را تحت الشعاع قرار دهد

 

آموزگار باتوجه به وضعیت هر دانش آموز نسبت به این فعالیت ها و با اولویت دادن به میزان توانایی روخوانی آیات وعبارات قرآنی که هدف اصلی درس قرآن در دوره ی ابتدایی است، نمره ی هر دانش آموز را در ارزش یابی مستمر مشخص می کند. در این جا چند نکته مهم یاد آوری می شود:

1- در ارزش یابی مستمر نباید میانگین نمرات طول نیم سال ملاک باشد بلکه روند پیشرفت دانش آموز مد نظر است. چنین انتظار می رود روند یادگیری عموم دانش آموزان رو به رشد باشد واگر استثنائاً دانش آموزی چنین پیشرفتی ندارد باید علت آن را بررسی کرد وحتی الامکان رفع اشکال نمود.

2- در ارزشیابی مستمر باید به تفاوت های فردی دانش آموزان نیز توجه شود. برای مثال ، دانش آموز کم استعدادی که از تلاش وکوشش خوبی برخوردار است نباید با دانش آموزان قوی سنجیده شده وملاک ارزش یابی آن ها یکسان باشد.

3- با توجه به ایین نامه ی امتحانات «ابتدایی و راهنمایی» حداقل پنج نمره از نمره ی ارزش یابی مستمر دانش آموزان در هر نیم سال به فعالیت های خارج از کلاس آن ها اختصاص دارد. انجام تکلیف انس با قرآن در خانه می تواند یکی از مهم ترین فعالیت های خارج از کلاس باشد، دانش آموزانی که این تکلیف را منظم انجام می دهند هر چند که گاهی در انجام آن ها با اشتباه روبه رو شوند می توانند حداکثر نمره ی فعالیت های خارج از کلاس را به خود اختصاص دهند.

ب) ارزش یابی پایانی:

در پایان هر نیم سال از دانش آموزان به صورت شفاهی به شرح زیر ارزشیابی پایانی به عمل می آید.

ردیف

مواد ارزش یابی

میزان ارزش یابی

نمره

سطح انتظار

 

1

خواندن آیات

جلسه ی اول دروس

حدود چهار سطر

 

9

 

خواندن به صورت معمولی وروان

 

 

2

خواندن آیات

آخرین صفحه ی دروس

حدود چهار سطر

9

خواندن به صورت شمرده و آرام

 

3

 

پیام قرآنی

 

دو پیام

 

 

2

پس از روخوانی عبارت پیام قرآنی و ترجمه ی آن از روی کتاب بتواند با استفاده از تصاویر کتاب یا بدون آن، مفهوم پیام را به زبان خود توضیح دهد یا نمونه ومصداقی از آن را بیان کند

4

جمع

20

 

تبصره: هر دانش آموز می تواند با توجه به هر یک از موارد زیر ودر مجموع حداکثر 2 نمره ی تشویقی کسب کند:

1-   قرائت آیات، تقریباً شبیه نوار آموزشی

2-   روان خوانی حدود نیم صفحه از مصحف کامل

3-  حفظ یک صفحه(یا به میزان یک صفحه از آیات مختلف ) از صفحات قرآنی کتاب درسی

4-  حفظ حداقل چهار پیام قرآنی از پیام هایی که در نیم سال تدریس شده است.

شیوه ی کسر نمره در ارزشیابی پایانی

الف- روخوانی:

1- کسر نمره به علت غلط خواندن :به ازای هر کلمه ی غلط خوانده شده نیم (5/0) نمره کسر می شود. در صورت تصحیح غلط توسط دانش آموز – با تذکر یا بدون تذکر معلم – نمره ای کسر نمی شود و اگر.یک کلمه را چند بار غلط تکرار کند فقط یک نمره کسر خواهد شد

2- کسر نمره از نظر کیفیت و سرعت خواندن :در صورتی که دانش آموز نمی تواند آیات وعبارات قرآنی کتاب درسی را به صورت معمولی وروان بخواند ویا مکث وبرگشت های زیاد دارد، با توجه به میزان نقص، حداکثر دو نمره کسر می شود.

ب- پیام قرآنی: اگر دانش آموز پس از خواندن متن و ترجمه ی پیام از روی کتاب نتواند درباره ی آن توضیح دهد یا مصداقی را بیان کند و یا توضیح ارائه شده خیلی از مفهوم پیام دور باشد، نمره ی آن پیام را ( هر پیام یک نمره) کسب نمی کند ویا به میزان نقص، از نمره ی آن پیام کسر می شود.

تذکر:در ارزش یابی همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید

1-    ارزش یابی نباید موجب تضعیف علاقه ی دانش آموزان به درس قرآن شود. از این رو باید از سخت گیری های  بی جا پرهیز کرد یا به نحوی ارزش یابی را انجام داد که دانش آموزان آن را جزئی از فرایند یادگیری احساس کنند تا محیط اضطراب آور همراه با فشار روانی ایجاد نشود.

2-    مهارت روخوانی قرآن، به تدریج کسب می شود، از این رو نباید انتظار داشت که همه یا بیشتر دانش آموزان مهارت روخواننی آیات یک درس را در زمان تدریس به طور کامل کسب کنند. هر دانش آموز با توجه به استعدادخود، این مهارت را به تدریج در دروس بعدی به دست می آورد.

3-    با توجه به اصل تفاوت های فردی بهتر است از دانش آموزان ضعیف تر از قسمت های ساده ی کتاب پرسش کرد.

4-    فرصت رفع اشکال را برای دانش آموزان فراهم آوریدتا بتوانند اشتباه خود را تصحیح کنند. برای مثال، تذکر برای برگشت وصحیح خواندن، در صورتی که موجب اضطراب بیش تر دانش آموزان نشود،مناسب ومفید است.

 
طبقه بندی: اموزشی، 
ارسال توسط م منصوری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شماچه راه های را برای افزایش اطلاعات آموزگاران مفید تر میدانید

امکانات جانبی

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا