تبلیغات
اگر می خواهی بهترین معلم باشی ،بهترین شاگرد باش
وبلاگافکت نوار وضعیت
تخته سیاه - اهداف ریاضی در دوره ابتدایی
وبلاگافکت نوار وضعیت
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 20 فروردین 1390
اهداف ریاضی در دوره ابتدایی

اهداف آموزش ریاضی چیست و چه نقشی در اعتلای ریاضیات دارد ؟
از مفهوم آموزش ریاضی نخستین سوالی كه به ذهن می رسد این است كه چگونه ریاضی را آموزش دهیم ؟ هنگامی كه از روش انجام كار صحبت شود ، طبعا این سوال پیش می آید كه هدف از انجام این كار چیست . پس در آموزش ریاضی هم باید هدف را مشخص ساخت . هدف های آموزش ریاضیات ، برحسب سطح فرهنگ ریاضی یك جامعه و محتوای آموزشی آن ، و در مقاطع تحصیلی مختلف ، متفاوت بوده و از جامعه ی دیگر تغییر پذیر است

منظور اصلی از آموزش ریاضی ، عبارت است از :
توسعه قدرت درك و فهم و استدلال ، پرورش تفكر علمی ، بوجود آوردن روش استدلال وتفكر منطقی و ایجاد آفرینشهای فكری ، در متعلم است .
هر كس در زندگی روزانه از سویی به گونه های مختلف با محاسبه ، اندازه گیری ،‌حدس و تخمین كمیتها و در نتیجه با ریاضیات سر و كار دارد ،و از سویی دیگر برای تشخیص حق از باطل به نظم فكر ی و اندیشیدن و درست قضاوت كردن واستدلال كردن كه خود جنبه دیگری از ریاضیات است ،نیاز دارد . در روشهای سنتی اسلامی نیز آموزش ریاضیات نه تنها برای بر آوردن نیازهای عبادی و مادی روزانه ( تعیین اوقات شرعی ، تعیین ارث ، خمس و زكوه ، معادلات و … ) بلكه برای نظم دادن به فكر و پرورش قوه استدلال و ابتكار همواره مورد  نظر بوده و هست ، لذا در دوره های مختلف آموزش به این سنت باید توجه خاصی مبذول گردد . وانگهی نقش بنیادی ریاضیات در پیشرفت علوم و فنون مورد پذیرش همگان است و امروزه فراگیری هر علم و فنی بدون فراگیری ریاضیات ویژه آن علم امكان پذیر نیست .
اهداف آموزش ریاضیات از دیدگاه كلی
 اهداف آموزش ریاضی به طور كلی به 4 دسته  پرورشی ، آموزشی ، فرهنگی و عاطفی به شرح ذیل تقسیم می كنند :
الف ) هدف پرورشی ( یا پرورش تواناییهای ذهنی و فكری دانش آموز و ایجاد نظم فكری در وی ) :
اهداف پرورشی آموزش ریاضی بدون شك مهمترین بخش اهداف آموزش ریاضی هستند.
مهمترین وظیفه آموزش ریاضی تربیت دانش آموزاست .به نحوی كه بتواند با اتكاء به نفس به مسائل خود بیندیشد ، راه چاره پیدا كند وآنها را حل كند.
ب ) هدف آموزشی (یا تكنیكهای محاسبه ای مورد نیازدانش آموز درمدرسه وخارج ازمدرسه :)
در مورد هدفهای آموزشی وآموزش تكنیكهای محاسبات لازم باید نیاز دانش آموز را دررابطه با سایر درسها ومحاسبات مورد نیاز آن دروس ونیز محاسبات مربوط به زندگی روزانه برآورده ساخت .
ج ) هدف فرهنگی ( یا آشنایی دانش آموزبا ریاضی به عنوان بخشی از فرهنگ واندیشه بشری :)
علم ریاضی بخش مهمی از فرهنگ است . ریاضیات وفعالیت ریاضی به عنوان جزء واقعی از میراث فرهنگی نسل آدمی است ، یا به عبارت دیگر تاریخ ریاضی درحقیقت بخش مهم تاریخ تكامل اندیشه انسانی است . اشاره به تاریخ ریاضیات یك ملت می تواند احساس غرور وافتخار نسبت به ریاضیات ملی را به وجود آورد، اعتماد دانش آموزان را بیفزاید ودرس را به تاریخ وسنت ملی ربط دهد.
د) هدف عاطفی : لذتی كه می توان از طریق دنبال كردن فعالیتهای ذهنی وعشق ورزیدن به دانش ، به دست آورد. ریاضیات ما را متحیر می كند ، هم حس كنجكاوی عقلانی وهم حس ظرافت وادراك را تحریك می كند .موریس كلاین می گوید:
((ریاضیات عالی ترین دستاورد فكری واصلی ترین ابداع ذهن آدمی است . موسیقی می تواند روح را برانگیزد یا آرام سازد ، نقاشی می تواند چشم نواز باشد ، شعر می تواند عواطف را تحریك كند ، فلسفه می تواند ذهن را قانع وراضی سازد، مهندسی می تواند زندگی را بهبود بخشد، اما ریاضیات همه ی این ارزشها را عرضه كند.))

مهارت های ریاضی
مهارت های حل مسئله
تاكید اساسی ریاضیات امروز بر رشد مهارت های حل مسئله است وظیفه مهم هر معلمی افزایش درك وفهم دانش آموزان در زمینه ریاضیات وفزایش مهارت هایی برای رویارویی با موقعیت های غیر قابل پیش بینی است . هر دانش آموز هنگام روبرو شدن با یك مسئله ، باید قادر باشد رفتار منطقی همراه با فعالیتهای ذهنی وفیزیكی را درحل مسئله به كارببندد.در كلاس در س باید موقعیت های حل مسئله را برای كودكان به وجود آورد ودر هرزمانی كه موقعیت مناسبی فراهم گردید، تجربیات كودكان را به محیط خارج كلاس انتقال دهد وموقعیت حل مسئله عینی را برای آنان فراهم آورد.

دیوارهای دبستان شما چه می گویند؟
از درس ریاضی روی دیوارهای حیاط مدرسه شما چه خبر؟
از آنجائیكه بسیاری از آموزشها در دوره ابتدایی در سطح دانش پایه گذاری می شود ویادگیری در سطح دانش بیشتر از طریق تكرار حاصل وتثبیت می گردد مشاهده هر روز تصاویر وموضوعاتی مانند شكلهای هندسی (مربع ،مستطیل ، لوزی ، متوازی الاضلاع ، مثلث، ذوزنقه ، دایره و... )وفرمول مساحت ومحیط این اشكال ، جدول ضرب ، سوره های كوچك قرآن ، پیامهای بهداشتی ا زطریق چشم ، یادگیری را به سرعت امكان پذیر می سازد ، به این سبب از سطح دیوارهای حیاط مدرسه برای آموزشهای دیداری استفاده كرده وتصاویر آموزشی هدفدار مطابق با اهداف آموزشی هر پایه بر دیوارها كشیده شودهمچنین در داخل كلاسها نیز به مناسبت ، تصاویری از صفحات كتاب درسی وبرخی مناظر وموضوعات مهم آموزشی از كتابهای علوم ، فارسی و داستانهای قرآنی نقاشی شود.

آیا می دانید ژئو بردچیست ؟
آیا این وسیله را در كیت آموزشی دبستان خود دیده اید؟
آیا روش استفاده وكاربرد آن را می دانید؟
ژئو برد یك وسیله آموزشی برای فعالیتهای غیر قرار دادی هندسی است . این وسیله ی یادگیری همه كاره را معلم ودانش آموزان ، همان طور كه درشكل( 1)نشان داده شده است ، می توانند به سادگی بسازند. ازاین طرح ها ، بعدا می توان به مثابه مثال هایی برا ی معرفی نام شكل های متفاوت هندسی استفاده كرد. منحنی های باز وبسته ، مثلث ، مستطیل ها ، مربع ها وچند ضلعی های دیگربا استفاده از ژئو برد مدل سازی می شوند.برای مثال ، می توان از كودكان خواست روی این وسیله طرحی باسه ضلع بسازند .  
برخی از اشكال هندسی بر روی ژئوبرد در شكل 2 نشان داده شده است .
                                                              شكل 2- سه ضلعی های باز وبسته

بعضی از نشانه های ریاضی كه كاربرد بیشتری دارند.
+    بعلاوه ، نشانه جمع یا جهت مثبت
   ~                تقریباً مساوی
-      منها،نشانه ی تفریق یا جهت منفی
{}    آكولاد ، اجتماع بیش از یك كروشه
*      ضربدر ، نشانه ی ضرب
( )     پرانتز ، تجمع یك یا چند كمیت
   خط كسری ، نشانه ی كسر متعارفی
[ ]    كروشه ، اجتماع بیش از یك پرانتز
/      ممیز ، نشانه ی كسر اعشاری
:     دونقطه ، نشانه ی تقسیم
~      تشابه
-    تقسیم بر ، نشانه ی تقسیم
>    بزرگتر یا مساوی
=   مساوی ، نشانه ی نابرابری
     بی نهایت
+    بعلاوه منها ، بعلاوه یا منها
     میل می كند به سوی
+   منها بعلاوه ، منها یا بعلاوه
      رادیكال
>    بزرگتر است
<   كوچكتر است
>>    بسیار كوچكتر است
       عمود
<<  بسیار بزرگتر است
< كوچكتر یا مساوی
<  كوچكتر یا بزگتر است
% درصد
     زاویه
     زاویه قائمه
     موازی
     اجتماع
    قوس ، كمان
      جزء
      درجه
     زیر مجموعه
     دقیقه ، پریم
     و
       ثانیه
     یا
      عدد پی
     اگر
     قطاع
  اگر ....آنگاهطبقه بندی: اموزشی، 
ارسال توسط م منصوری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شماچه راه های را برای افزایش اطلاعات آموزگاران مفید تر میدانید

امکانات جانبی

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا