تبلیغات
اگر می خواهی بهترین معلم باشی ،بهترین شاگرد باش
وبلاگافکت نوار وضعیت
تخته سیاه - چند مفهوم ریاضی
وبلاگافکت نوار وضعیت
بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 فروردین 1390
بخش پذیری، کسر ،کیلو گرم،و.....

در ادامه مطلب

بخش پذیری مفهوم بخش پذیری :
هرگاه عددی رابرعدددیگری تقسیم کنیم وباقی مانده ی آن صفرشودمی گوییم این دوعددبرهم بخش پذیرهستند واگرباقیمانده آوردمی گوییم این دوبرهم بخش پذیرنیستند

2
 اعدادی بر ٢ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها ٠ و٢و۴ و ۶ویا٨ ( زوج ) باشند . مانند : ٩٣١۴
3
اعدادی بر ٣ بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر ٣ بخش پذیر باشند .
4
اعدادی بر ۴ بخش پذیرند که ٢ رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند
5
اعدادی بر ۵ بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا ۵ باشند .مانند : ٢۴٣۵ یا ٨٩١٠  اعدادی بر ۶ بخش پذیرند که هم بر ٢ وهم بر ٣ بخش پذیر ند.

9
اعدادی بر ٩ بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر ٩بخش پذیر باشند.
10
اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر ٢ وهم بر ۵ بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )
12
اعدادی بر ١٢ بخش پذیرند که هم بر ٣ وهم بر ۴ بخش پذیرباشند.
14
اعدادی بر ١۴ بخش پذیرند که هم بر ٢ وهم بر ٧بخش پذیرباشند.
15
اعدادی بر ١۵ بخش پذیرند که هم بر ٣ وهم بر ۵ بخش پذیرباشند.
اعدادی هم بر ٢وهم بر ۵ وهم بر ١٠ بخش پذیر هستند که رقم یکان آن ها صفرباشد .

مفهوم کسر :
کسرهای مساوی ،ساده کردن کسر ،جمع وتفریق کسرهای متعارفی مقایسه کسرها
اگرشکل یاچیزی رابه دسته های مساوی تقسیم کنیم وچنددسته آن راجدا کنیم یاکسری راتشکیل داده ایم مانند شکل زیرکه –
آن رنگ شده است .
صورت کسر 3
خط کسر
مخرج کسر 5
کسری که صورت آن صفرباشدمساوی صفرخواهد بود. 0
                                                                        7
کسری که صورت ومخرج آن باهم مساوی باشندآن کسرمساوی یک خواهد بودوآن کسرمساوی واحد است . 9
                                   9
9هرگاه صورت ومخرج کسری رادریک عددضرب کنیم،کسری که حاصل می شود مساوی کسر اول خواهد بود .
3× 2 = 6 = 3
 5 2     10   5
هرگاه صورت ومخرج کسری رابه یک عددتقسیم کنیم ،کسری که حاصل می شود مساوی کسراول خواهد بود .به این کارساده کردن کسرمی گویند .
3 درمقایسه ی کسرهاوقتی مخرج های دوکسرباهم مساوی باشندکسری بزرگ تراست که صورت آن بزرگ ترباشد . 5   <    8

                                     7         7
 درمقایسه ی کسرهاوقتی صورت های دوکسرباهم مساوی باشند کسری بزرگ تراست که مخرج آن کوچک ترباشد. 8 <8  

                                    15  10
درجمع یاتفریق کسرهای هم مخرج ابتداءیکی ازمخرج هارانوشته وسپس صورت هاراباهم جمع یاتفریق می کنیم ودرصورت می نویسیم

22
یک کیلوگرم = 1000 گرم
برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک متر = 100 سانتیمتر
برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.
برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.
یک متر = 1000 میلیمتر
برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.
یک سانتی متر = 10میلی متر
برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم. ·
یک هکتار = 10000 مترمربع
برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلومتر = 1000 متر
برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سی سی
برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سانتی مترمکعب
برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم. ·

 یک سی سی = 30 قطره
برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.
برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

یک مترمکعب = 1000 لیتر
برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک مترمکعب= 1000000سانتی متر مکعب
برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلو متر مربع= 1000000متر مربع
برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.
یک کیلو متر مربع= 100هکتار
برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم. ·
برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.
طبقه بندی: اموزشی، 
ارسال توسط م منصوری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
شماچه راه های را برای افزایش اطلاعات آموزگاران مفید تر میدانید

امکانات جانبی

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا