تخته سیاه http://danesh89.mihanblog.com 2019-09-13T17:34:56+01:00 text/html 2011-11-05T05:11:46+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری تكالیف هدفدار http://danesh89.mihanblog.com/post/121 <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><b><font color="#ff0066" size="3">در فرآیند آموزش داوری ارزشی معلم زمانی كامل می شود كه قادر باشد تحلیلی درست از روند پیشرفت فراگیران داشته باشد و او را در گامهای بعدی یاری نماید.</font></b></p><div style="text-align: justify;"> </div><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font color="#ff0066"><font size="3"><b>اطلاعات به دست آمده از فرایند تحلیل و برسی خطاها ، دستمایه ارائه رهنمودهای مفید برای اصلاح و بهبود عملكرد دانش اموزان است. بنابراین رابطه نزدیك بین بازخورد و تكلیف شب مشخص می گردد. طراحی و تهیه تكالیف مناسب به دانش آموز كمك می كند تا خطاهایش كاهش یابد و موفقیتهایش در سفر یادگیری افزون شود . بر این اساس مفهوم تكلیف درسی گسترش می یابد و دیگر نمی توان آن را در پرسش تكراری و بازنویسی متون خلاصه كرد. در واقع طراحی تكلیف ، طراحی یك فرصت یادگیری برای دانش آموزانی است كه نیاز ویژه آموزشی دارند و این نیاز با مطالعه عملكرد گذشته فرد و تحلیل خطاها و موفقیتهایش شناخته می شود.</b><b>&nbsp;</b><b>( دكتر حسینی ، محمد 1384)</b></font></font></p> text/html 2011-11-04T05:09:49+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری به عنوان یك معلم یادم باشد http://danesh89.mihanblog.com/post/120 <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: red; font-size: 12pt;" dir="ltr">:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;"> <span lang="AR-SA">حرفی نزنم که دلی بلرزد و خطی ننویسم که کسی را آزار دهد.</span></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" dir="ltr" lang="AR-SA"> </span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">که روز و روزگار خوش است و تنها دل من دل نیست ،</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم .</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> باید در برابر فریاد ها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم .</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> از چشمه ، درس خروش بگیرم و از آسمان ، درس پاک زیستن.</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> سنگ خیلی تنهاست، باید با او هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند.</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام نه برای تکرار اشتباهات گذشته</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" dir="ltr"> !</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم ... .</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> گره تنهایی و دلتنگی هر کسی فقط به دست خودش باز می شود.</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ... .</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یادم باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">&nbsp;قبل از اینکه&nbsp;از راه رفتن کسی&nbsp;ایراد بگیرم یکبار&nbsp;با کفشهای او راه بروم.</span></p> <p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class=" "><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(255, 0, 51); font-size: 12pt;" lang="AR-SA">و یادمان باشد:</span><span style="line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: rgb(0, 0, 153); font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> هیچگاه از راستی نترسیم !</span></p> text/html 2011-11-03T11:08:54+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری آزمون عملکردی پایه چهارم(علوم) http://danesh89.mihanblog.com/post/119 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <b><a href="http://grohha11team4.blogfa.com/post-6.aspx">آزمون عملکردی پایه چهارم(علوم)</a></b></div></div> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>&nbsp;نمو</b><b>نه</b><b> برگ آزمون عملکردی</b></font></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>نام و نام خانوادگی دانش آموز: </b>........................ <b>تاریخ: </b>....................</font></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>شیوه اجرا: فردی گروهی موضوع: </b>علوم <b>پایه: چهارم مدت زمان: </b>15 دقیقه</font></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>هدف کلی: </b>تشخیص تفاوت های مدار متوالی و موازی</font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">وسایل مورد نیاز:</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#996600">1. مداد 2. کاغذ</font></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>شرح فعالیت</b>:</font></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>اتاقهای مریم و فاطمه در کنار یکدیگر است و سیم</b><b> </b><b>کشی این دو اتاق متوالی میباشد. این امر باعث</b><b> </b><b>می</b><b> </b><b>شود لامپ هر دو اتاق یا روشن بماند یا خاموش.</b></font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">الف: شما با طراحی مداری به آنها کمک کنید تا مشکل آنها حل شود.</font></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">ب: شکل قبلی مدار اتاقها و طرح جدید را جداگانه رسم کنید.</font></b></p> <p dir="rtl"><b><b><font color="#996600">مقیاس درجه یندی:</font></b></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600"><b>ردیف </b><b>نشانه ها و انتظارات درجات</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>4</b><b>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>&nbsp;3</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><b>2</b><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>&nbsp;1</b></font></b></p> <p dir="rtl"><b><b><font color="#996600">&nbsp;</font></b></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">1 مدار را درست طراحی کرده اند</font></b></p> <p dir="rtl"><font color="#996600"><b>2 مدار موازی و متوالی را درست رسم کرده اند </b><b>؟</b></font></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">3 کار را در زمان معین به پایان رسانده اند</font></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">ارائه بازخورد:</font></b></p> <p dir="rtl"><b><font color="#996600">&nbsp;</font></b></p> <p><font color="#996600">&nbsp;</font></p> </div></div> text/html 2011-11-03T11:06:39+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری خیلی شانس آوردیم http://danesh89.mihanblog.com/post/118 <p dir="rtl" style="direction: rtl; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">ما&nbsp;برای صداهای کاملا مشابه، حروف مختلف داریم<br>واسه این صدا </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۲ </span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">تا حرف داریم: ت، ط<br>واسه این </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۲</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> تا: هـ، ح<br>واسه این </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۲</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> تا: ق، غ<br>واسه این </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۲ </span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">تا: ء، ع<br>واسه این </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۳</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> تا: ث، س، ص<br>و واسه این </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۴</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> تا: ز، ذ، ض، ظ<br>این یعنی:<br>«شیشه» رو نمی‌شه غلط نوشت<br>«دوغ» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۱</span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">جور غلط نوشت<br>«غلط» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۳</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«دست» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۵</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«اینترنت» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۷</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«سزاوار» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۱۱</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«زلزله» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۱۵</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«ستیز» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۲۳ </span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">جور غلط نوشت<br>«احتذار» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۳۱</span><span id="yui_3_2_0_1_13132317471622014" style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>«استحقاق» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۹۵</span><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت<br>و «اهتزاز» رو می‌شه </span><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">۱۲۷</span><span id="yui_3_2_0_1_13132317471621992" style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA"> جور غلط نوشت!<br><br>واغئن چتوری شد که ماحا طونصطیم دیکطه یاد بگیریم!؟</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"> </span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 10pt;">با تشكر از وبلاگ گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران&nbsp; </span> </p> <span style="font-size: 10pt;">&nbsp; </span> text/html 2011-10-27T16:06:17+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری ارزش یابی مستمر وپایانی پیشرفت تحصیلی درس قرآن پایه ی چهارم ابتدایی http://danesh89.mihanblog.com/post/117 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">درس قرآن در پایه ی چهارم ابتدایی به صورت شفاهی وبه دو نوع ارزش یابی می شود:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">الف) ارزشیابی مستمر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ب) ارزشیابی پایانی<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">الف) ارزشیابی مستمر: نمره ی ارزشیابی مستمر با توجه به میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری تعیین می شود. اهمّ این:<o:p></o:p></font></p> text/html 2011-10-27T16:02:35+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری واحدهای شمارش http://danesh89.mihanblog.com/post/116 <font color="#ff0000" size="3">تخته</font><font size="3"> واحد&nbsp;شمارش قالی – پتو – فرش<br></font><font color="#ff0000" size="3">توپ</font><font size="3"> واحد شمارش پارچه <br></font><font color="#ff0000" size="3">تیر</font><font size="3"> واحد شمارش فشنگ<br></font><font color="#ff0000" size="3">ثوب</font><font size="3"> واحد شمارش لباس دوخته<br></font><font color="#ff0000" size="3">جام</font><font size="3"> واحد شمارش شیشه و آینه<br></font><font color="#ff0000" size="3">جفت</font><font size="3"> واحد شمارش كفش جوراب ، دستكش<br></font><font color="#ff0000" size="3">جلد</font><font size="3"> واحد شمارش كتاب<br></font><font color="#ff0000" size="3">جین</font><font size="3"> واحد شمارش مداد قرقره ، دكمه و<br></font><font color="#ff0000" size="3">حب</font><font size="3"> واحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات<br></font><font color="#ff0000" size="3">حلقه</font><font size="3"> واحد شمارش فیلم ، لاستیك ، چاه<br></font><font color="#ff0000" size="3">دانه</font><font size="3"> واحد شمارش مداد گردو و<br></font><font color="#ff0000" size="3">دست</font><font size="3"> واحد شمارش مبل ، ظروف<br></font><font color="#ff0000" size="3">دستگاه</font><font size="3"> واحد شمارش رادیو ، تلویزیون ، دوربین<br></font><font color="#ff0000" size="3">دسته</font><font size="3"> واحد شمارش گل و گیاه<br></font><font color="#ff0000" size="3">دوجین</font><font size="3"> واحد شمارش بسته های ۱۲ تایی<br></font><font color="#ff0000" size="3">دهنه</font><font size="3"> واحد شمارش مغازه<br></font><font color="#ff0000" size="3">رأس</font><font size="3"> واحد شمارش حیوانات اهلی<br></font><font color="#ff0000" size="3">رشته</font><font size="3"> واحد شمارش قنات ، گردن بند<br></font><font color="#ff0000" size="3">سر</font><font size="3"> واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله<br></font><font color="#ff0000" size="3">سكه</font><font size="3"> واحد شمارش انواع پول فلزی<br></font><font color="#ff0000" size="3">شعله</font><font size="3"> واحد شمارش لامپ ، شمع<br></font><font color="#ff0000" size="3">شیشه</font><font size="3"> واحد شمارش ظروف مایعات<br></font><font color="#ff0000" size="3">طاقه</font><font size="3"> واحد شمارش پارچه<br></font><font color="#ff0000" size="3">عراده</font><font size="3"> واحد شمارش توپ ، تانك<br></font><font color="#ff0000" size="3">فال</font><font size="3"> واحد شمارش چند عدد گردو<br></font><font color="#ff0000" size="3">فروند</font><font size="3"> واحد شمارش وسیله‌ی نقلیه‌ی هوایی ، دریائی<br></font><font color="#ff0000" size="3">فقره </font><font size="3">واحد شمارش چك ، سفته ، اسناد<br></font><font color="#ff0000" size="3">قبضه</font><font size="3"> واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل </font> text/html 2011-10-27T16:00:00+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری آموزش سه حالت ماده باشعر) http://danesh89.mihanblog.com/post/115 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">گروه جامد در حالی که درجای خود ثابت ایستاده اندمی خوانند:</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">جامدیم ، ما جامدیم هر جا بریم ثابتیم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">شکل ما عوض نمی شه چه تو لیوان ، چه شیشه</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">مثالامون اینه سنگ وکتاب و شیشه</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">گروه های بعد درحالی که دست یکدیگر را گرفته اند و آرام حرکت می کنند ، می خوانند :</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">مایعیم و مایعیم ما دوستان جامدیم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">اما یه فرقی داریم شکل ظرف رو دوست داریم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">توی هر ظرفی بریم شکل همون رو داریم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">مثال های ما اینه شیر وگلاب وشیره</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">گروه سوم در حالی که دست های یکدیگر را رها کرده واز هم فاصله دارند ، حرکت می کنند و می خوانند :</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">ما گازیم و ما گازیم هی در حال پروازیم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">هر جایی که بریم ما آن جا را پر می سازیم</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">مثال های ما اینهاست دود و بخار وهواست</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2011-10-27T15:51:34+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری شیوه های انس روزانه با قرآن كریم http://danesh89.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Caftab%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تهیه میثاق نامه تلاوت روزانه قرآن کریم:همراه باشاگردانمان این میثاق نامه را امضا کنیم وبیان کنیم از این به بعد با خدای خود عهد می بندیم تا هروز یک یا چند آیه از قرآن را بخوانیم.آموزگار محترم هر روز از شاگردان از چگونگی وکیفیت اجرای آن پرسش می کند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>استفاده از آیات ،احادیث،اشعاروجملات ادبی مناسب<span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تدبر در آیات ساده وپر کاربرد<span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تشویق خود وشاگردانمان به حفظ آیات مشهور قرآن مانند ربنا های قرآن<span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تمرین مهارت خواندن قرآن کریم:مهمترین هدف آموزش قرآن در دوره ابتدایی کسب مهارت روخوانی وروان خوانی است<span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تشویق دانش آموزان به استفاده از زمان سنج :جهت افزایش سرعت تلاوت خود در کلاس ومنزل<span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>-</span>تهیه دفترچه برای خواندن روزانه قرآن کریم:جهت ثبت تلاوت روزانه دانش آموزان در دفتر</font></p><p><font face="times new roman, times, serif" size="4">منبع :&nbsp;&nbsp; </font><a href="http://panjom1390.blogfa.com/post-7.aspx"><font face="times new roman, times, serif" size="4">http://panjom1390.blogfa.com/post-7.aspx</font></a></p> text/html 2011-10-23T05:32:35+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری ده نکته اصولی آموزش ریاضی http://danesh89.mihanblog.com/post/113 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ده نکته اصولی آموزش ریاضی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> <span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">1-<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حل مسئله یکی از روش های آموزش ریاضیات است. ولی این موضوع صرفاً به آن معنی نیست که باید مجموعه ای از مهارتها و راهبرد ها را مستقیم به کودکان انتقال داد. بهترین روش تدریس از طریق سوال کردن می باشد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>( ایجاد انگیزه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>(</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">همکار ان در تدریس علوم تجربی و اجتماعی و بخوانیم از این روش استفاده می کنند ولی در ریاضی کمتر است. مثلاً : چرا در کوهپایه ها شهر ها بیشتر است؟ خوب همکار محترم چرا در ریاضی سوال نمی کنیم که : . چگونه به این مسئله بپرادزیم؟</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> text/html 2011-10-22T13:19:28+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری رتبه ایران در اموزش ابتدایی http://danesh89.mihanblog.com/post/112 <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">مجمع جهانی اقتصاد، ایران را از نظر شاخص کیفیت تحصیلات ابتدایی در بین 142 کشور جهان در رده 66 قرار داد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">. </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">در این رده‌بندی فنلاند با کسب بیشترین نمره صدرنشین شده و بلژیک و سنگاپور نیز دوم و سوم شدند. کشورهای سوئیس، باربادوس، ایسلند، نیوزلند، تایوان، کانادا و استرالیا نیز چهارم تا دهم شدند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">در بین کشورهای منطقه خاورمیانه هم رده‌های اول تا سوم به قطر، لبنان و امارات اختصاص یافت و ایران در رده هشتم قرار گرفت. سه کشور آنگولا، یمن و دومینیکن نیز به عنوان کشورهای دارای بدترین کیفیت تحصیلات ابتدایی معرفی شدند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">همچنین گزارش مذکور می‌افزاید: ایران از نظر کیفیفت مدیریت مدارس در میان 142 کشور جهان در رده‌ 94 قرار دارد</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">. </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">در این رده‌بندی کشورهای بلژیک، بریتانیا و سوئیس رده‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند و کانادا، فرانسه، اسپانیا، قطر، سنگاپور، سوئد و هلند نیز چهارم تا دهم شدند. در پایین این رده‌بندی نیز کشورهای آنگولا، تیمور شرقی، یمن، موریتانی و سوازیلند قرار گرفتند</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">.</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">در بین کشورهای منطقه خاورمیانه ایران بالاتر از کشورهای عمان، کویت، سوریه و ترکیه قرار دارد</span></p> text/html 2011-10-22T13:18:09+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری روش بودجه بندی کتاب درسی http://danesh89.mihanblog.com/post/111 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://daneshe-ebtedai.mihanblog.com/post/37"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">نحوه بودجه بندی کتاب درسی وفرمول آن(طرح درس سالیانه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">(</span></b></a></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">فرض کنید، اولین جلسه از سال تحصیلی است. قبل از آنکه تدریس خود را شروع کنید بهتر است،<span>&nbsp; </span>کتاب را بودجه بندی نمایید. یعنی مشخص نمایید که در هر جلسه،<span>&nbsp; </span>چند درس ویا چند صفحه از کتاب باید مورد تدریس قرار گیرد.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp; </span>نکاتی که در بودجه بندی کتاب باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">1-</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> تعداد صفحات قابل تدریس کتاب.2-تعداد جلساتی که برای<span>&nbsp; </span>یک ترم ویا یک<span>&nbsp; </span>سال تحصیلی در اختیار شما قرار دارد. </span></b></p> <table style="width: 100%; margin-left: 6.75pt; margin-right: 6.75pt; " align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding: 0in; "><br></td> </tr> </tbody></table> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">فرمول بودجه بندی کتاب</span></b><b><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Blackoak Std&quot;; "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>c=q-2</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; "><span>&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">C</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> : محتوای کتاب و یا تعداد صفحات قابل تدریس کتاب می باشد.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">q</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> : تعداد جلسات کلاس در یک سال تحصیلی است . </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">فرمول فوق را به شکل گسترده می توان به صورت زیر نیز نوشت:</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><i>محتوای کتاب ( تعداد صفحات قابل تدریس )</i></span></b></p> <table style="width: 100%; " border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding: 0in; "> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; ">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="AR-SA">-<span>&nbsp;&nbsp; </span>( تعداد جلسات درس<span>&nbsp; </span>در یک هفته ضرب در4 ضرب در8)=بودجه بندی کتاب برای یک سال تحصیلی</span></b></p> </td> </tr> </tbody></table> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">-</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> منظور از محتوا، تعداد دروس وصفحات<span>&nbsp; </span>قابل تدریس می باشد. یعنی بدون در نظر گرفتن صفحات اضافی کتاب مثل<span>&nbsp; </span>فهرست مطالب ، فهرست منابع و مآخذ وغیره<span>&nbsp; </span>.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">-</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> منظور ازعدد 4،<span>&nbsp; </span>تعداد هفته های موجود در هر ماه می باشد.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">-</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA"> منظور از عدد 8 تعداد ماههایی است که با کسر تعطیلات نوروزی و غیره برای یک سال تحصیلی محاسبه شده است.</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><u><span style="font-size: 25pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">2</span></u></b><b><u><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; "><span>&nbsp;&nbsp; </span></span></u></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">جلسه نیز به خاطر تعطیلات غیرقابل پیش بینی، دوره دروس مشکل، ارزشیابی دانش آموزان ویا آماده سازی آنها برای امتحان وغیره کسر می شود. استفاده از این فرمول به<span>&nbsp; </span>شما کمک خواهد کرد، تا از زمانی که دراختیار شما قرار داده شده است<span>&nbsp; </span>به بهترین نحو استفاده کرده و دچار کمبود وقت نشوید.<span>&nbsp; </span>ضمن اینکه<span>&nbsp; </span>تدریس تان شکل کاملا"منظمی به خود خواهد گرفت. </span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="right"><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; "><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; " lang="FA">سرگروه آموزشی چهارم ابتدایی </span></b></p> text/html 2011-10-13T07:53:47+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری مقطع ابتدایی 6 ساله می‌شود http://danesh89.mihanblog.com/post/110 <P align=justify><FONT size=3>معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی 92-91 پایه ششم ابتدایی را در کشور تجربه خواهیم کرد و کتاب‌های درسی در پایه اول و ششم ابتدایی با همین رویکرد تدوین می‌شود.&nbsp;به گزارش ایسنا، سحرخیز در جشنواره "تلاشگران دانش، فرهنگ و ورزش آذربایجان غربی"، افزود: تحول در آموزش و پرورش کشور به عنوان گام مبنایی برای رسیدن به افق 1404 بوده و یک مطالبه علمی است.&nbsp;وی گفت: تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با این هدف تدوین شده که بتواند از آموزش و پرورش فعلی یک آموزش و پرورش کارآمد و با خروجی‌هایی تعریف شده از انسان‌هایی خلاق، مومن و ایثارگر بسازد.&nbsp;وی گفت: تدوین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش با این هدف تدوین شد که بتواند از آموزش و پرورش فعلی یک آموزش و پرورش کارآمد و با خروجی‌هایی تعریف شده از انسان‌هایی خلاق، مومن، ایثار گر، قانونمند و دارای تعلق خاطر به ایران اسلامی بسازد.&nbsp;وی با اشاره به نقش معلم در نظام آموزشی، گفت:&nbsp; نقش معلم به عنوان راهنما و متعامل‌ترین عنصر در مجموعه برنامه درسی در تمام مکاتب دنیا پذیرفته شده است.&nbsp;وی اظهار کرد: تنها راه نجات آموزش و پرورش، فعال کردن مراکز تربیت معلم و جذب و گزینش نیروی انسانی فعال است.<BR></FONT></P> text/html 2011-10-09T15:25:57+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری تبریك http://danesh89.mihanblog.com/post/109 <P style="COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl class=" " align=center><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,255)"><FONT size=5>میلا امام رضا (ع) مبارک</FONT></SPAN></P> <P style="COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl class=" " align=center><FONT size=5>هر چند حال و روز زمین و زمان بد است</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl class=" " align=center><FONT size=5>یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است</FONT></P> <P style="COLOR: rgb(255,0,0)" dir=rtl class=" " align=center><FONT size=5>حتی اگر به آخر خط هم رسیده ای</FONT></P> <P dir=rtl class=" " align=center><FONT style="COLOR: rgb(255,0,0)" size=5>اینجا برای عشق، شروعی مجدد است</FONT></P> text/html 2011-09-30T15:51:10+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری یادش بخیر http://danesh89.mihanblog.com/post/108 <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"> <p style="text-align: center;"><strong>یادتونه؟ </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>من که خیلی دلم تنگ شده...</strong></p><p style="text-align: center;"><strong> بوی پاک کن و مدادایی که 1ساعت وقت میذاشتیم تا نوکش تیز ِ تیز باشه</strong></p><p style="text-align: center;"><strong> لیوان ...</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>دستمال... </strong></p><p style="text-align: center;"><strong>کتابای جلد کشیده ... </strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>دفترای برچسب زده </strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong> خودکارای معطر ....&nbsp; </strong></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong>اول مهر هر سال برام دوباره تداعی میشه. </strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>دوباره تو صف میایستم ... </strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>کلاس بندی بچه ها ...... </strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong>نیمکت چندم؟</strong></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong> اولین لحظه ی دیدن معلم جدید......</strong> </p><div class="activityListRow_userWall_pic clearfix" style="text-align: center;"><strong><span><img src="http://static1.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/11-09-2/024c1d7c821cadfea10d045343ca7d98-300"><br><br>به نقل از دست نوشته های برای كلاس چهارمی ها<br></span></strong></div> </div></div> text/html 2011-07-28T13:41:20+01:00 danesh89.mihanblog.com م منصوری بدفهمی ها؛ چالش پیش روی گسترش ارزرشیابی کیفی توصیفی در دوره دبستانی http://danesh89.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: red; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="AR-SA"><p dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 176, 80); line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">&nbsp; دکتر محمد حسنی</span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="font-size: 10pt; color: rgb(0, 176, 240); line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA">عضو هیات علمی موسسه پژوهشی&nbsp; برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی &nbsp;</span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span lang="FA"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA"><font color="#000000">یکی از چالش ها ی مهم و اساسی برای توسعه نو آوری های آموزشی ، عدم تبیین&nbsp; دقیق و عمیق نوآوری ها&nbsp; برای کارگزاران و افراد ذینفع می باشد. ارزشیابی کیفی توصیفی یکی از نوآوری های آموزشی است که در دهه هشتاد هجری شمسی مورد عنایت سیاست گذاران نظام آموزشی و گروه زیادی از مدیران و معلمان دوره دبستانی قرار گرفت. علی رغم استقبال خوب از این &nbsp;رویکرد، مانند هر نوآوری دیگر با چالش بدفهمی روبرواست &nbsp;که &nbsp;از آغاز از آن در رنج بوده است .به سخن دیگر این رویکرد از آغاز تدوین طرح و اجرای آزمایشی آن گرفتاراین بدفهمی ها و سوء تعبیرها بوده است و شواهد نشان می دهد که هنوز هم این چالش وجود دارد و حتی می توان گفت که جدی تر هم شده است.</font></span></p> <p dir="rtl" style="direction: rtl; text-indent: 36pt; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: right; "><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; " lang="FA"><font color="#000000">البته این که این چالش چگونه و به چه دلایلی بوجود آمده است خود بحث مستوفایی را طلب می نماید که در این مجال نمی گنجد.دراین مقاله مختصر تلاش بر این است که برخی از این سوء برداشتها ی رایج و آسیب زا را که در حاشیه این طرح نا خواسته ایجاد شده است تشریح و باز تعریف شود.</font></span></p></span></strong> </div>